fbpx

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HAPPYMORE.SHOP – REGULAMIN

Właścicielem sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP działającego pod adresem https://happymore.shop jest firma HAPPYMORE, z siedzibą przy ul. Elektoralnej 26/31, 00-892 Warszawa. Firma HAPPYMORE została założona w 2011, REGON: 142978684, NIP: 8491330738

SŁOWNIK

Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP – sklep działający pod adresem http://ww.happymore.shop, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
Koszyk – element Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu);
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności on-line.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej https://happymore.shop . Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „ZAMÓW”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym HAPPYMORE.SHOP.

3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

– zamawiany towar oraz jego ilość;

– adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;- sposób dostawy;- sposób płatności;- istnieje możliwość skorzystania z promokodu otrzymanego od Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP

4. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:

– na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

5. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 4 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

6. W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podział zamówienia można dokonać pod względem przewidywanego czasu realizacji. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.

7. Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór produktów w Magazynie zamówienie może być podzielone na kilka paczek.

8. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

9. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

10. W przypadku, gdy Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

11. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP.

12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 

CENY TOWARÓW

1. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://happymore.shop i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP, za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP zamieszczone przy oferowanym produkcie:

– zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

– nie zawierają kosztów przesyłki;

– nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie https://happymore.shop, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

5. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie internetowym HAPPYMORE.SHOP nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://happymore.shop.

 

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta HAPPYMORE.SHOP, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres happy@happymore.eu

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

 

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWNIENIA

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

– przelewem elektronicznym, bankowym– realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności;

3. Klient może skorzystać z PromoKodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu promoKodów dla swoich Klientów.

4. PromoKody rabatowe posiadają okres ważności w czasie, którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. PromoKod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

5. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Firmy Kurierskiej po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym happy@happymore.eu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów związanych z wysyłką towaru.

4. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne (okres świąteczny, złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, etc).

WARUNKU REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNIOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku odesłania reklamacji na adres Firmy, za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki;

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu o ile w ciągu dwóch tygodni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

WARUNKI GRARANCJI

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru, dystrybutora.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

-korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP;

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klient ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej

2. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pisząc na adres happy@happymore.eu.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie od odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadcznia zwrotu.

4. Rezygnacji, zgodnie z pkt.3. powyżej, można dokonać z całości lub jego części, z wyłączniem okoliczności wskazanych w ustępie PAKIETY PROMOCYJNE Regulaminu:

5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego kurierem Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP:

– zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;

– nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamóweinia została dokonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bnkowy przeliczony według śreniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

NEWSLETTER SKLEPU INTERNETOWEGO TRUESSENCE.EU

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

PAKIETY PROMOCYJNE

1. Po złożeniu zamówienia zawierającego Zestaw Razem Taniej jego podział nie będzie możliwy.

2. Klient może anulować Zestaw Razem Taniej tylko w całości, a nie pojedynczy produkt wchodzący w skład Zestawu Razem Taniej.

3. Zestaw Razem Taniej może być dostarczony, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w jego skład zostaną skompletowane w Magazynie.

4. Przy reklamacji, Klient może, zareklamować jeden produkt z Zestawu Razem Taniej. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas w jej wysokości po uwzględnionym rabacie, a nie w wysokości prezentowanej indywidualnie przy danym produkcie w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP.

5. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie w przypadku sprzeczności mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP posiada w swojej ofercie pakiety promocyjne, dalej zwane „Zestawem”. Zestawy obniżają cenę produktów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu (na stronie produktowej oraz w Koszyku i Historii Zamówień przy zestawie prezentowany jest opis jako: „Razem taniej”), dalej zwane „Zestaw Razem Taniej”;

7. Promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

8. Pojedynczo dodawane do koszyka produkty mogą łączyć się automatycznie w wyżej wymienione zestawy, jeśli dany zestaw znajduje się w ofercie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP

9. System wybiera zawsze najlepszą ofertę cenową dla Klienta, co może wiązać się z:

– połączeniem pojedynczych produktów w Zestaw;

– rozwiązaniem Zestawu;

– zamianą Zestawu w inny;

– wydzieleniem z Zestawu innych Zestawów oraz produktów pojedynczych (niepowiązanych w Zestaw).

Z powyższych modyfikacji zawartości Koszyka nie można zrezygnować.

10. Usunięcie produktu z Zestawu Razem Taniej skutkuje utratą rabatu (dla wszystkich produktów wchodzących w skład tego Zestawu) przyznanego przy zakupie całego Zestawu.

DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego HAPPYMORE.SHOP mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego HAPPYMORE.SHOP nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta lub partii produktu (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP.

5. Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy truessenc.eu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5 września 2010.

9. Sklep Internetowy truessenc.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.truessence.eu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

10. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym truessence.eu jest jednoznaczne z zaakceptowaiem powyższego regulaminu.

Shopping cart

No products in the cart.